Zakelijke huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR DE LEDEN VAN BOVAG VERHUUR- EN DEELAUTOBEDRIJVEN ZAKELIJKE MARKT

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR DE LEDEN VAN BOVAG VERHUUR- EN DEELAUTOBEDRIJVEN ZAKELIJKE MARKT

BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- voertuig: het voertuig dat of de andere zaak die het onderwerp is van de

huurovereenkomst;

- huurder: de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de

uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon of personenvennootschap die

als huurder de huurovereenkomst sluit;

- verhuurder: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die als

verhuurder de huurovereenkomst sluit;

- schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt

ten gevolge van:

 - beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van

onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig

of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder.

Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig, de

derving van huurinkomsten en de kosten van opsporing in geval van vermissing van

het voertuig;

 - met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de

verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig

aansprakelijk is;

- bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;

- bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met

het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de

grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op

meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;

- afmelden: vorm van inleveren van het voertuig op een andere locatie dan die van

verhuurder waarbij huurder aangeeft waar en wanneer het voertuig kan worden

opgehaald door verhuurder.

Artikel 1 - Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de

huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Indien

geen einddatum op de huurovereenkomst staat vermeld, wordt het voertuig geacht

voor een periode van 30 dagen te zijn gehuurd. Na het verstrijken van deze periode

zal de huurperiode telkens met 30 dagen worden verlengd, tenzij huurder het voertuig

aan verhuurder heeft geretourneerd.

2. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het

voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te

brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het

tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd

of heeft laten inspecteren.

3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de

kilometerteller. Het na het optreden van een defect aan de kilometerteller gereden

aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Voor een PTO-,

koelmotor- en bedrijfsurenteller geldt hetzelfde.

Artikel 2 - Aflevering voertuig door verhuurder op locatie

1. In geval het voertuig op locatie wordt afgeleverd, dient huurder te tekenen voor in

ontvangst name en de staat van het voertuig. Het voertuig heeft de overeengekomen

accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Let

op: voor het buitenland kan een andere uitrusting vereist zijn. Daar moet de huurder

dus, tenzij anders is overeengekomen, zelf voor zorgdragen (denk aan bijvoorbeeld

verplichte winterbanden, tolkastjes, milieuvignetten etc.). Indien huurder bij aflevering

niet in staat is hiervoor te tekenen, kan hij tot twee uur na aflevering van het voertuig

eventuele afwijkingen met betrekking tot de in ontvangstname en de staat aan

verhuurder kenbaar maken. Indien huurder niet of niet tijdig reageert, stemt hij in

met de in ontvangstname en de staat van het voertuig.

2. Indien de huurperiode binnen één uur na openingstijd van verhuurder aanvangt, is

verhuurder gerechtigd het voertuig af te leveren tot maximaal vijf werkuren voordat

de huurperiode aanvangt. De huurpenningen zijn verschuldigd vanaf de ingang van

de huurperiode.

3. Verhuurder levert het voertuig niet af zonder overdracht aan huurder indien er geen

veilige en gratis parkeerplaats voorhanden is.

4. Verhuurder geeft de sleutel van het voertuig enkel af aan een daartoe gerechtigd

persoon en laat de sleutel niet achter in een brievenbus of andere plek die niet

voldoende beveiligd is.

5. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor afleveringen die op zijn verzoek of

op verzoek van de bestuurder op locatie plaatsvinden.

Artikel 3 - Inlevering voertuig door huurder

1. Huurder dient het voertuig op het tijdstip en de locatie die op de huurovereenkomst

vermeld staan in te leveren dan wel af te melden.

2. Bij inlevering binnen kantoortijden op een andere locatie dan die van verhuurder dient

het voertuig minimaal één uur na afmelding beschikbaar te zijn voor verhuurder om te

worden afgehaald. Bij gebreke daarvan loopt de huurovereenkomst door tot de

eerstvolgende werkdag.

3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig inleveren dan wel afmelden

van het voertuig. De huurperiode eindigt op het moment dat het voertuig correct is

afgemeld. Afmeldingen met terugwerkende kracht en afmeldingen voor momenten in

de toekomst zijn niet mogelijk.

4. Indien huurder of bestuurder niet aanwezig is op het moment dat verhuurder het

voertuig afhaalt, gaat hij akkoord met de bevindingen van verhuurder inzake de staat

van het voertuig.

Artikel 4 - Verlenging van de huurperiode

Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de huurperiode

eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen,

tenzij voordien verlenging van de huurperiode is overeengekomen.

Artikel 5 - Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel

verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is

ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit

deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot

het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande

dat huurder tot aan dat moment een bedrag van €50 per dag (exclusief btw) bovenop de

huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt,

onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te

lijden schade.

Artikel 6 - Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een

annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 7 - Betaling

  1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan

vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden

verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt

deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan

verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet

eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt

de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra

duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet

overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus

het schadebedrag wordt geretourneerd.

2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij een eventuele

verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per

creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

3. Betaling van de huurpenningen dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk

na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Betaling van andere bedragen

dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Indien huurder niet op

tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Indien is overeengekomen dat bedragen

bij wijze van automatische incasso geïncasseerd zullen worden en dat niet mogelijk

is, is huurder in verzuim vanaf het moment van de vergeefse poging tot automatische

incasso. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de

wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procentpunt op jaarbasis verschuldigd,

waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

4. Wanneer huurder in verzuim is bij het betalen van de huurpenningen is huurder

-zonder aanmaning- gehouden om incassokosten te betalen. De incassokosten

bestaan uit een percentage van de hoofdsom:

  • over de eerste €2.500 wordt 15% aan incassokosten berekend (maar met een

 minimum van €40);

  • over de volgende €2.500 wordt 10% berekend;
  • over de volgende €5.000 wordt maximaal 5% berekend;
  • over de volgende €190.000 wordt 1% berekend;
  • over het bedrag boven de €200.000 wordt maximaal 0,5% (met een maximum

 van €6.775 aan incassokosten).

Artikel 8 - (Bijkomende) kosten

1. Bijkomende kosten: rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en

contractkosten kunnen in rekening worden gebracht, evenals schoonmaakkosten

en kosten om grondstoffen voor en afvalstoffen van verdovende middelen (of deze

middelen zelf) uit het voertuig te verwijderen en om deze stoffen af te voeren of te

vernietigen.

2. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig: gedurende de huurperiode zijn de

aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, kilometerheffing,

kosten voor een Eurovignet/milieusticker, kosten uit beschikkingen die voortkomen uit

overtredingen en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van

huurder.

Artikel 9 - Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het voertuig

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig, de sleutel en andere toebehoren

daarbij (denk aan onder meer bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig

behorende bescheiden om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig op de juiste

wijze en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze

verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een

minimum van €25 (excl. btw).

3. Huurder is gehouden om het voertuig niet overmatig te beladen en ook om de lading

van het voertuig voldoende te borgen en om de lading te verzekeren tegen verlies of

achteruitgang van de staat van de te vervoeren lading. Gedurende de huurtijd draagt

huurder het risico van het gebruik van een op of aan het voertuig bevestigde koel/

vriesvoorziening. De verhuurder zal (in afwijking van en aanvulling op het gestelde in

artikel 12) jegens huurder niet aansprakelijk zijn voor zichtbare of onzichtbare

gebreken aan de koel/vriesvoorziening. Evenmin is verhuurder aansprakelijk voor

bedrijfsschade welke huurder in het bedrijf mocht lijden als gevolg van gebreken

welke zich aan de koel/vriesvoorziening kunnen voordoen.

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in

de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, mits

zij beschikken over de daartoe vereiste bevoegdheid en bekwaamheid en mits zij

geestelijk en lichamelijk geschikt zijn om het voertuig te besturen.

5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig, de sleutel of andere toebehoren ter

beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de

voorzijde van het huurcontract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder

toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik

te geven.

7. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn

daartoe te wekken.

8. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit

van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient

huurder deze identiteit des verzocht en met spoed aan verhuurder mede te delen.

9. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het

voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-,

rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, tenzij schriftelijk anders

is overeengekomen.

10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te

brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

11. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten)

houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor

onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan

worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen.

12. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te

bezorgen. Schoon van verontreinigingen of van verontreinigende stoffen (zoals

verdovende middelen of grondstoffen daarvoor of afvalstoffen daarvan). Huurder

is eveneens verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem

aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan terzake geen enkel recht

op vergoeding doen gelden.

13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist,

de vereiste toevoegingen.

14.I n geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het

voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de

defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

15. In geval van schade aan of vermissing van het voertuig, toebehoren daarbij of

onderdelen daarvan of enige gebeurtenis waaruit met grote mate van

waarschijnlijkheid schade kan volgen, is huurder verplicht:

 - verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

 - de instructies van verhuurder op te volgen;

 - de politie ter plaatse te waarschuwen;

 - gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis

betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

 - binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier met,

indien vereist, een kopie rijbewijs van de bestuurder aan verhuurder te overleggen;

 -zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

 - het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van

beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

 - de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde

medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten

verwere tegen aanspraken van derden.

16. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:

 - verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de

snelheidsbegrenzer of de PTO-, koelmotor- en bedrijfsurenteller;

 - verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem;

 - defect raken van het voertuig of over een storing die het voertuig vertoont;

 - beslaglegging op het voertuig;

en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd

dient te worden.

17. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan

bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de

nakoming daarvan.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt

huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten

gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband

houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de

aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag

van het eigen risico, tenzij:

 - de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met

artikel 9 of anderszins daarmee verband houdt;

 - de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein,

of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt

is, of terrein waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het

betreden op eigen risico geschiedt;

 - het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft

toegestemd;

 - de schade is ontstaan doordat huurder de instructies van verhuurder niet heeft

opgevolgd;

 - de schade is ontstaan door of na diefstal, verduistering of een andere wijze van

wegneming van het voertuig en huurder de sleutels, bediening van de

alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het

kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder heeft ingeleverd;

 - de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met

het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare,

oxiderende of giftige stoffen. Indien verhuurder door huurder gestelde feiten met

betrekking tot de oorzaak van de schade gemotiveerd betwist, dient huurder diens

feitelijke stellingen te bewijzen.

4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten

verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van

wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een

derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog

eigen risico van maximaal

€5.000 in geval van bovenhoofdse schade en van maximaal

€2.500 bij schade wegens achteruit rijden en wegens inparkeren.

6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het

voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand

bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde

verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met

andere schade van de verhuurder.

7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van

herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen

gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de

huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele

kosten.

8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig

voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is van een omstandigheid als bedoeld

in het derde lid van dit artikel.

Artikel 11 - Herstellingen van het voertuig

1. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat

redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een

garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk

of een garagebedrijf dat door verhuurder daartoe is aangewezen. Huurder dient

alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van

verhuurder te krijgen.

2. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter keuring, reparatie of

controle aanbieden.

Artikel 12 - Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met

onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij

het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit

redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven

omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.

3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs

als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of

behoorde te kennen.

4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij

bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 13 - ROB-net en submodules ROB-EF

1. De overdue functie in het ROB-systeem betreft een signaalfunctie. Het niet akkoord

geven op een verlengingsaanvraag staat niet gelijk aan een afmelding. Alleen indien

een afmelding aan de eisen voldoet, wordt de huurperiode beëindigd.

2. Huurder dient de voorlopige factuur via ROB-EF, rekening houdende met het aantal

huurdagen en gereden kilometers gedurende de periode dat huurder het voertuig tot

zijn beschikking heeft gehad, binnen 8 werkuren nadat deze is opgesteld goed te

keuren.

Artikel 14 - Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband

met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege

worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de

huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden

opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te

stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte

verschuldigd wordt, met een minimum van €25 (excl. btw). Indien verhuurder in verband

met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie

aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te

vergoeden, met een minimum van €10 (excl. btw).

Artikel 15 - Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder

gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die

tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer

in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen

voor alle uit het beslag voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte kosten.

Artikel 16 - Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen,

onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat

huurder tijdens de huurperiode één of meer van de verplichtingen van de

huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder

overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat

van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering

Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar

het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder

tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn

dat ware verhuurder hiervan op de hoogte is geweest, hij de huurovereenkomst niet was

aangegaan. Huurder dient alle medewerking aan verhuurder te verlenen om zich weer in

het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade

die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden

 van anderen

Huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor gedragingen

en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook

indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 18 – Bemiddelingsregeling

De bemiddelingsregeling is uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of

uitvoering van deze algemene huurvoorwaarden van de leden van BOVAG Verhuur- en

Deelautobedrijven zakelijke markt. Indien zich een geschil voordoet als omschreven in

dit artikel, kan huurder dit geschil binnen drie maanden na het ontstaan ervan schriftelijk

voorleggen aan BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. BOVAG

Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te

lossen. Indien de bemiddeling geen resultaat heeft, bericht BOVAG Bemiddeling dit zo

spoedig mogelijk aan partijen.

Artikel 19 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de

 bestuurder

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder

als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG) verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan

verhuurder uitvoering geven aan artikel 14 van deze voorwaarden, de overeenkomst

uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven

en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De

persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders

indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurauto’s kunnen zijn voorzien van

track&trace apparatuur. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met

betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen.

Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

2. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het

Autoverhuur Waarschuwingsysteem. BOVAG is namens de afdeling Verhuur- en

Deelautobedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik naast de verhuurder

verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur

Waarschuwingsysteem. De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder

kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van

het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er

opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig. Zie voor een volledige

opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage

en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en

schriftelijk in verzet komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien

huurder ten tijde van het inleiden van een gerechtelijke procedure buiten Nederland

woont of gevestigd is, is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de

vestigingsplaats van verhuurder.

november 2019

Deel dit artikel via